ALV LeiSB Uitnodiging en Jaarstukken 2022, 13 september

Geachte bestuurders van de verenigingen van de Leidse Schaakbond,

Graag nodigt het bestuur van de Leidse Schaakbond u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 13 september 20:15 uur in het Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat  4, 2332 KE  Leiden. 

De agenda en ondersteunende documenten vindt u onder het menu ALV of door deze link: ALV2022-Documentatie

De agenda ziet er als volgt uit:

1 - Opening
2 - Ingekomen stukken en mededelingen
3 - Notulen ALV 14 september 2021
4 - Jaarverslagen:
    a. Jaarverslag ledenadministrateur
    b. Jaarverslag secretaris / webmaster
    c. Jaarverslag competitieleider
    d. Jaarverslag jeugdcommissie
    e. Jaarverslag diploma-consuls
    f. Jaarverslag penningmeester
    g. Verslag kascontrolecommissie
5 - Competitiezaken:
    a. Voorstel indeling regionale competitie 2022 -2023
    b. Voorstel aanpassen bekercompetitie
6 - Bestuursverkiezing, vertegenwoordigen en commissies
7 - Toernooien en bijdragen
8 - Begroting 2022 – 2023
9 - Prijsuitreiking
10 - Rondvraag en sluiting

Ad 6. Aftredend en herkiesbaar zijn Wim Zwinkels (voorzitter), Rob van Leijden (penningmeester) en Eric Fraikin (competitieleider). Het bestuur stelt voor Kees Offerman te benoemen tot secretaris. Tegenkandidaten kunnen zich voor aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij het bestuur conform artikel 11.1 van de statuten.

Met vriendelijke groet.

Namens bestuur Leidse Schaakbond
Kees Offerman - wnd. secretaris

Inloggen